1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen Senso-Gelato., als verkoper aan de ene zijde en koper aan de andere zijde gesloten koopovereenkomst of andere overeenkomst waarvan levering van goederen een element vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Toepasselijkheid van door koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door koper gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.
1.3 De voedingsinformatie op onze website is gebaseerd op de meest recente gegevens van de leverancier op het tijdstip van publiceren. Indien u een verpakking hebt waar ook productinformatie op staat, kan deze soms licht afwijken van wat er op onze de website staat vermeld. Dit kan veroorzaakt zijn door kleine aanpassingen in de receptuur. Hou in deze gevallen altijd de informatie aan die op de verpakking staat.

2. Aanbiedingen / Acties / Orders
2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In ieder geval is verkoper gerechtigd op ieder moment zijn prijscourant te wijzigen.
2.2 Orders zijn voor verkoper eerst bindend, wanneer zij door verkoper schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij feitelijke uitvoering.
2.3 Verkoper kan een redelijke minimum ordergrootte vaststellen.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

4. BTW Registratienummer
4.1 Partijen zijn over en weer verplicht aan elkaar hun correcte BTW registratienummer te verstrekken alsmede terstond mededeling te doen van enige wijziging daarvan.
4.2 Ingeval koper de onder 4.1 genoemde verplichtingen niet nakomt, zal de koopprijs automatisch worden verhoogd met de BTW en andere bedragen voor zover verkoper die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen. Het eigendomsvoorbehoud van verkoper strekt zich ook tot deze betalingsverplichting uit.
4.3 Onverminderd overige opschortings- en andere rechten heeft verkoper het recht om alle verdere leveringen op te schorten totdat koper volledig aan zijn onder 4.1 en 4.2 genoemde verplichtingen heeft voldaan.
4.4 Ingeval verkoper de onder 4.1 genoemde verplichtingen niet nakomt, zal verkoper aan koper vergoeden de BTW en andere bedragen voor zover koper die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen.

5. Levering / levertermijnen
5.1 De levering van de goederen geschiedt niet franco huis tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Levering franco huis betekent nimmer meer dan dat de vracht voor rekening van verkoper is tot aan de losplaats van koper.
5.2 Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor de transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Koper moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorg dragen. Voor het lossen van de goederen .Koper zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen der af te leveren goederen kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt. Verkoper is gerechtigd nadere specifieke logistieke voorwaarden te stellen.
5.3 De enkele overschrijding van de overeengekomen levertermijn zal geen verzuim van verkoper opleveren. Koper zal in dat geval echter gerechtigd zijn te verlangen dat levering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens het bepaalde in artikel 13, koper gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. Koper heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is.
5.4 Goederen worden niet retour genomen
5.5 Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Reclameren
6.1 Indien de door verkoper geleverde goederen waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, is koper gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te (doen) vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument. Reclames wegens andere gebreken dienen schriftelijk te geschieden en terstond nadat koper deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen 6 uur na levering. Bij reclames dienen bewijsstukken, monsters, opgave van productienummers etc. meegezonden te worden.
6.2 Bij gebreke van tijdige reclame verliest koper zijn aanspraken jegens verkoper en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien koper tijdig reclameert en aantoont dat de gebreken op moment van levering reeds bestonden, zal verkoper slechts verplicht zijn aan koper vervangende goederen ter beschikking te stellen. Naar eigen keuze van verkoper kan verkoper in plaats van het ter beschikking stellen van vervangende goederen aan koper het voor deze goederen reeds betaalde bedrag terugbetalen dan wel koper voor het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag crediteren.
6.3 Telefonische reclames dienen binnen de termijn en op de wijze als vermeld in 6.1 schriftelijk te worden bevestigd.
6.4 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door koper of derden.

7. Betaling
7.1 Het op de orderbevestiging vermelde bedrag dient via ideal te worden afgerekend. Levering vindt plaats na ontvangst van de betaling.

8. Risico / eigendomsvoorbehoud
8.1 Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na levering over op koper.

9. Zorgplicht
Koper zal de geleverde goederen steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de goederen, dan wel de reputatie (van de merken) van verkoper zouden kunnen worden aangetast.

10. Bonus
Indien een bonus of enige andere kortingsregeling is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar indien koper al zijn verplichtingen jegens verkoper volledig en stipt is nagekomen.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor schade, buitencontractuele aansprakelijkheid daaronder begrepen, is beperkt tot een bedrag van de netto factuurwaarde van de niet, niet tijdig dan wel gebrekkig geleverde goederen. Onder netto factuurwaarde wordt hier verstaan het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag, minus emballage kosten, voor omzetbelasting en na aftrek van kortingen.
11.2 Mocht de in artikel 11.1 vervatte beperking van de aansprakelijkheid van verkoper, of een beroep daarop, door de rechter niet worden aanvaard, dan is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot schade aan de eigendommen van koper en letselschade.
11.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwill schade.
11.4 Onverminderd het voorgaande zal verkoper ingeval van aanspraken van derden ten aanzien van door verkoper geleverde goederen in de gelegenheid gesteld worden om al datgene te doen dat hij nodig acht ter bescherming van zijn reputatie en die van zijn merken.
11.5 Met betrekking tot het symbool als bedoeld in de International Article Numbering Association (EAN) regeling, is verkoper nimmer aansprakelijk tenzij hij de voorschriften van de EAN niet heeft opgevolgd.
11.6 Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met de door verkoper geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst.

12. Recall
12.1 Indien een van partijen bekend wordt met een gebrek aan de geleverde goederen (inclusief verpakkingen), dan dient deze partij de andere partij onmiddellijk daarover te informeren, onder vermelding van:
a. het soort gebrek;
b. de getroffen goederen;
c. alle andere informatie die van belang kan zijn.
12.2 Partijen zullen vervolgens in overleg alle gezien de omstandigheden noodzakelijke maatregelen nemen. De te nemen maatregelen kunnen onder andere inhouden dat leveringen worden stopgezet, dat de voorraden van producten (al dan niet bij koper of klanten van koper) worden geblokkeerd en/of dat een recall zal plaatsvinden. Slechts verkoper is gerechtigd de beslissing te nemen of en welke van deze maatregelen genomen zullen worden en hoe de uitvoering ervan zal plaatsvinden. Bij deze beslissing zal verkoper meewegen dat het merkproducten betreft en verkoper daarbij een reputatie te beschermen heeft. Koper dient alle redelijke medewerking bij de uitvoering van deze maatregelen te verlenen.
12.3 Koper is verplicht alle informatie omtrent daadwerkelijk of eventueel te nemen maatregelen geheim te houden.

13. Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming die de schuldenaar niet kan worden aangerekend als bedoeld in art. 6:75 BW. Mocht verkoper door overmacht niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal verkoper gerechtigd zijn om, zonder tekort te schieten, de levering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachtstoestand zal zijn beëindigd.
13.2 Mocht de overmachtstoestand langer dan een maand duren, dan zal zowel. verkoper als koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
13.3 Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie verkoper een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van verkoper. Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van verkoper – onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

Privacy wetgeving 

Indien u de website van senso-gelato.com bezoekt, worden er privacy gevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van u verwerkt. Senso-Gelato acht uw privacy van groot belang. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Informeren. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor een goede verwerking van de door u gevraagde diensten.
 • Beveiligen. Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Toestemming. Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming wettelijk is vereist.
 • Rechten van betrokkenen. Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten die u op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft.

In onze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend  de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen doen.

Afhankelijk van welke functionaliteiten die u via de website gebruikt kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Inloggegevens
 • Geslacht
 • IP-adres

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor onderstaande doeleinden ( en voor doeleinden die daar nauw mee samenhangen)

 • Het verlenen van toegang tot de website;
 • Het aanbieden van functionaliteiten van de websites;
 • Het aanmaken van uw account;
 • Het controleren van toegang tot uw account;
 • Het afhandelen van uw bestellingen
 • Het factureren van de afgenomen diensten;
 • Het registreren van domeinnamen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
 • Het beantwoorden en afhandelen voor door u gestelde vragen;
 • Het aanbieden van gerichte advertenties via zoekmachines.

Account en bestellingen.

Voor het beheer en gebruik van bepaalde diensten heeft u een account nodig. Dit account kunt u aanmaken vooraf u en bestelling via de website plaatst.

Via het account dat u bij ons heeft kunt u de gegevens beheren en uw account configureren. Ook kunt u via het account bestellingen plaatsen.

Nadat uw account is aangemaakt, bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegeven via uw account. Dit doen wij zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij contact met u kunnen opnemen in kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor facturatie en betaling en om u een overzicht te geven van de diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Contactformulier e-mails.

Indien u vragen heeft over Senso-Gelato of de door ons aangeboden diensten en producten kunt u contact met ons opnemen. U kunt o.a. contact opnemen via het contactformulier op onze website en via e-mail. Raadpleeg onze website www.senso-gelato.com voor actuele contactgegevens.

Indien u het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies.

Op onze website wordt gebruikt gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • Bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen ( technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te verbeteren (analytische cookies);
 • Het internetaanbod voor u interessanter te maken door middel van gerichte advertenties (advertentie cookies);
 • U de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website te delen via verschillende ‘social media’(social media cookies)

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op de website, u ons toestemming geeft om cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy en cookieverklaring.

Wij hebben geen controle op hetgeen dat derden partijen zelf met de gegevens doen die via de plaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met de gegevens doen kunt u vinden in de privacyverklaring de betreffende partijen ( let op: dit kan regelmatig wijzigen)

In-en uitschakelen van cookies.

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor de exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat ( bepaalde functionaliteiten op) de website mogelijk niet of niet-volledig werken indien u de cookies uitschakelt.

Verwijderen van cookies.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dit betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Website van derden.

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze website gebruik te maken.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden.

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Beveiliging.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.  We slaan je gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Oost west, thuis best: daarom worden je gegevens bijna altijd opgeslagen binnen de Europese Unie

Bewaartermijn.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt of verkregen zijn, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Rechten en betrokkenen.

Indien u aan ons de persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, ter verplaatsen of te verwijderen. U kunt uw verzoek richten aan info@senso-gelato.com, of schriftelijk naar Senso-Gelato, Boven de Wolfskuil 3C25 6049 LX Roermond.  Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf te identificeren voordat wij gegevens toesturen.  Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Wijziging privacy- en cookieverklaring.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy-en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook een aanbeveling deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u va eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit persoonsgegevens.

Wij helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.  Op grond van de geldende privacywet hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact.

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring,, nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Back to Top